1. Gwarancja i reklamacje
  1. Wszystkie towary oferowane przez sklep internetowy topelektryka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Towary posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
  3. Każda pozycja towarowa w sklepie internetowym topelektryka.pl w swoim dokładnym opisie posiada informację o okresie gwarancji.
  4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwa instalacja lub obsługa, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem. Gwarancja nie ma też zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta napraw u podmiotów nie posiadających zgody producenta na dokonywanie napraw.
  5. Do wykonania uprawnień z gwarancji niezbędna jest kserokopia faktury oraz poprawnie wypełniony formularz gwarancji, a także dostarczenie towaru dotkniętego wadą do siedziby W-Trade
  6. Koszt transportu towaru do W-Trade (bądź siedziby gwaranta z godnie z wcześniejszymi ustaleniami) pokrywa Klient, chyba że ustalono inaczej. W-Trade zwróci Klientowi koszty transportu, o którym mowa w zdaniu poprzednim pod warunkiem, że gwarancja będzie uzasadniona.
  7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady produktu objęte gwarancją zostaną one usunięte bezpłatnie w terminie 28 dni roboczych od dnia uznania przez  gwaranta zasadności gwarancji.
  8. W przypadku uznania przez gwaranta zasadności gwarancji i braku możliwości usunięcia wad towarów W-Trade wymieni Klientowi towary wadliwe na taka samą ilość towarów wolnych od wad.
  9. W sytuacji gdy po uznaniu przez gwaranta zasadności gwarancji niemożliwym okaże się usunięcie wad lub wymiany towarów na wolne od wad W-Trade zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę towarów dotkniętych wadami.
 2. Rękojmia:
  1. W-TRADE ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego. W-TRADE jest odpowiedzialny wobec Klientów, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. 
   Aby zareklamować dany produkt z tytułu rękojmi proszę zgłosić taki zamiar poprzez wiadomość e-mail na kontakt@topelektryka, po uzyskaniu odpowiedzi zwrotnej proszę odesłać go odesłać na adres: W-TRADE Wojciech Gordel. ul. Tulipanowa 7, 42-253 Janów, Czas na rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi to 30 dni od momentu odebrania paczki. Paczki wysyłane za pobraniem nie będą odbierane.